บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการคลังสินค้า, รับฝากและจัดเก็บสินค้าทั่วไปกับลูกค้าในหลากหลาย กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการบรรจุหีบห่อของสินค้าและการเตรียมความพร้อมของสินค้าก่อนนำเข้าสู่ กระบวนการผลิต ด้วยระบบ การจัดการจัดเก็บสินค้าที่ทันสมัย ในพื้นที่กว่า 86,000 ตารางเมตรในพื้นที่ที่หลากหลายกว่า 8 แห่งเพื่อให้สะดวกต่อลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ฝากไว้ ได้อย่างรวดเร็วและรวมทั้งให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญ นอกจากนี้ทางบริษัทก็ได้มีการให้บริการดูแลคลังสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย

รายละเอียดการดำเนินงานคลังสินค้า

 • พื้นที่ทั้งหมด : 86,000 ตารางเมตร
 • คลังสินค้า : 8 แห่ง
 • กำลังคน : 396 คน
 • รถฟอร์คลิฟท์ : 35 คัน
 • ระบบ : ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) และ QR Code
 • หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563


การดำเนินงานคลังสินค้าและการบริการของเรา


1. การรับสินค้า

 • สามารถรองรับการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต, 20 ฟุต
 • ตักสินค้าลงจากรถบรรทุก

2. การคัดแยกและจัดเก็บสินค้า

 • คัดแยกสินค้าเป็นหมวดหมู่ด้วยระบบการชี้บ่งและตรวจสอบด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System : WMS
 • จัดเก็บสินค้าด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System : WMS สามารถระบุสถานที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างแม่นยำ
 • สถานที่จัดเก็บสินค้าด้วย Flow rack, Selective rack, Muti tier rack, Push back rack และ Shelf

3. การจัดส่งสินค้า

 • สามารถจัดเตรียมสินค้าตามความต้องการของลูกค้า (เช่นบรรจุภัณฑ์)
 • การจัดเรียงออเดอร์ตามคำสั่งลูกค้าและการจัดการโดย First In-First out (FIFO)
 • ขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต, 40 ฟุต
 • จัดส่งสินค้าได้ทั่ง 18 ล้อ, 10 ล้อ, 4 ล้อ และ อื่นๆตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • การควบคุมการแสดงผลตามกำหนดการจัดส่งทุกวัน
 • สามารถส่งมอบโดยใช้ Kanban หรือตามระยะเวลาของความต้องการของลูกค้า
 • ใช้ระบบควบคุมการจัดส่งสินค้าโดยการสแกน QR Code และ ระบุสินค้าโดยการชี้บ่งเพื่อให้ลูกค้า สามารถตรวจสอบสินค้าได้

4. การจัดการสินค้าคงคลัง

 • อัพเดทข้อมูลสนค้าคงคลังแบบ Real time ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System : WMS
 • ความถูกต้องแม่นยำของสต๊อกสินค้า รวมถึงสถานะ และ สถานที่การจัดเก็บ 100%
 • รายงานสินค้าคงคลังสามารถตรวจสอบย้อนหลังสถานะของสินค้าด้วยระบบได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถจัดทำรายงานประจำเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน ตามความต้องการของลูกค้า