เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 บริษัท ทีทีเคฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Month ครั้งที่ 12 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีกิจกรรมเน้นย้ำความปลอดภัยมากมาย


วารสารถความปลอดภัย ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2560