พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019