พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศ