พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จังหวัดฉะเชิงเทรา