โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
        วันอังคารที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา แผนก MIS&VV ในนามบริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่าสภาพดี จำนวน 25 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการส่งมอบและบริจาคดังกล่าว